MyRoseGarden

Voorwaarden

Hier vind u de algemene voorwaarden. Lees deze goed door voordat u een bestelling plaats.
Wij raden u aan dit altijd te doen met algemene voorwaarden. 


Algemene Voorwaarden

 
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1.  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3.  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
 6. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag/dagen: kalenderdag/kalenderdagen;
 8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 9. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 
 
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 
Artikel 3 - Toepasselijkheid
 1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2.  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. De consument moet aangeven dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden voordat het bestel proces afgerond is.
 3. De algemene voorwaarden zijn ook op te vragen als pdf bestand en zullen dan toegestuurd worden via e-mail.
 
 
Artikel 4 - Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld.
 2.  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 
 
Artikel 5 - De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand bij het voltooien van het bestel proces.
 2.  De ondernemer bevestigt de overeenkomst via e-mail. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Onder voorbehoud dat de consument een geldig e-mail adres heeft opgegeven.
 3. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. De ondernemer zal op de website van de onderneming de volgende informatie beschikbaar stellen:
  1.  het postadres of e-mail adres van de onderneming waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 5. De ondernemer zal via e-mail de consument van de volgende informatie voorzien;
  1. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; 
  2. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 
 
Artikel 6 - Herroepingsrecht
 1.  Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
 
 
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 
 
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of door middel van e-mail aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument draagt de kosten voor het terugzenden.
 4. De consument is verantwoordelijk voor breuk tijdens het terugzenden. Wij raden de consument daarom aan het product aangetekend te verzenden. De geschatte kosten zijn €8.-. Deze kosten zijn voor de consument.
 5. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 6. Van de consument wordt verwacht dat hij het product deugdelijk terugzend. Wij raden aan het product op tenminste dezelfde manier terug te zenden als dat het naar de consument is verzonden. Eventuele gaten doordat er meer producten zijn geleverd dat teruggezonden worden moeten uiteraard opgevuld worden.
 7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 8. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 9. Waardevermindering door, maar niet beperkt tot, onnodig gebruik (artikel 7) of door breuk tijdens terugzenden. Mag de ondernemer verminderen op het terug te betalen bedrag aan de consument. Dit kan oplopen tot 100% van het betaalde bedrag voor het product als het product onverkoopbaar is.
 10. De consument krijgt de eventuele verzendkosten vergoed. Dit geld alleen als het herroeppingsrecht is toegepast op de gehele bestelling.
 
 
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt de betalingen van de consument onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. De ondernemer mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 
 
Artikel 10 - De prijs
 1.  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of de verhoging van prijzen bij de leverancier van de producten of diensten.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 
 
Artikel 11 - Conformiteit en Garantie
 1.  De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 
 
Artikel 12 - Levering en uitvoering
 1.  De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2.  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De consument zal hiervan op de hoogte gesteld worden voordat de verzending geschiet. Als de consument akkoord is gegaan met het vervangende artikel en hij wil gebruik maken van het herroepingsrecht dan zijn de kosten voor retourzending voor de consument.
 6. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor het beschadigen en/of kwijtraken van de producten als de bestelling is overgedragen aan PostNL of een andere post-/pakket bezorger. De consument krijgt voor de afronding van het bestelproces de mogelijkheid de verzending, tegen vergoeding, verzekerd te laten versturen.
 7. De consument betaald een vergoeding voor de verzendkosten deze worden bekend gemaakt voordat het bestelproces is afgerond.
 8. Als de consument op de knop “bestelling plaatsen” heeft geklikt is de consument een contract aangegaan met de ondernemer. De ondernemer gaat voor de consument aan het werk. De consument wordt dan ook geacht de bestelling te betalen en af te nemen. Mocht de consument de bestelling willen annuleren worden er administratie kosten in rekening gebracht.
 
 
Artikel 13 - Betaling
 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens zo snel
mogelijk aan de ondernemer te melden.
 1. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in
rekening te brengen.
 1. De bestelde producten worden pas verzonden nadat de betaling is voldaan.
 2. Betaling wordt gedaan naar de bankrekening van de onderneming. De consument wordt op de
hoogte gesteld van deze gegevens. Ook zijn deze te vinden op de website van de onderneming.
 1. Betalingen kunnen ten minste gedaan worden via zelf overschrijven van de consument via internet bankieren of een overschrijfkaart.
 2. Betalingen dienen binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst betaald te
worden. Na 14 dagen wordt de bestelling geannuleerd. Er worden administratie kosten in rekening
 1.  
 
 
Artikel 14 - Klachtenregeling
 1. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Elke klacht wordt serieus genomen. De ondernemer zal alles doen wat redelijkerwijs binnen zijn macht ligt om de klacht op te lossen en de klant tevreden te stellen. Ook zal er naar gekeken worden hoe de klacht in de toekomst vermeden kan worden.
 3. Klachten kunnen worden ingediend via e-mail, post en het contactformulier op de website van de onderneming.
 4. Een klacht over een bestelling dient binnen 5 dagen na ontvangst gedaan te worden.
 
 
Artikel 15 – privacy verklaring
 1. De aan de onderneming verstrekte persoonlijke gegevens zullen niet zonder nadrukkelijke toestemming aan derden worden verstrekt.
 2. De aan de onderneming verstrekte persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het tot stand komen van de overeenkomt en het verzenden van de bestelde producten.
 3. De ondernemer zal geen onnodig contact met de consument opnemen of de consument veelvuldig bestoken met reclame De consument kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De consument kan zich ook gemakkelijk weer afmelden voor de nieuwsbrief.
 
 
Artikel 16 - Aanvullende bepalingen
 1. Foto’s en teksten mogen niet zonder nadrukkelijke toestemming gebruikt worden door derden.
 2. Prijzen en teksten zijn onder voorbehoud van typefouten.
 
 
 
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
 
 
Modelformulier voor herroeping
 
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, u mag ons ook berichtten via e-mail.)
 
 • Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten herroep:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 
Ik geef u de volgende reden van herroepping: (u bent niet verplicht een reden te geven)
______________________________________________________________________
 
 
 • Factuur nummer:
 
 • ontvangen op:
 
 
 • Naam:
 
 • Adres:
 
 • Handtekening: